Cemedine Super CA 149 – Chất kết dính epoxy loại đóng rắn 60 phút