Cemedine SX ECA48 – Chất kết dính linh hoạt loại nhiệt độ thấp một thành phần